Rubriky
Biznis

Objednajte si likvidáciu firmy u nás

Likvidácia firmy je náročný administratívny proces s právnymi a účtovnými výstupmi. Ak si trúfate, môžete podstúpiť tento proces sami, ale ak nemáte potrebné skúsenosti a vedomosti, je lepšie siahnuť po službách profesionálnej firmy. Svoj čas môžete venovať niečomu inému a vynaložené prostriedky sa vám určite vrátia a zúročia.

malý biznis

Likvidácia firmy je proces, pri ktorom sa vysporiadavajú záväzky a majetok firmy. Podmienkou je, že firma musí mať dostatok majetku a prostriedkov na vysporiadanie všetkých záväzkov. Ak nemá a ostanú dlhy, ide firma do konkurzu. Naopak, keď firma nemá ani majetok ani záväzky a povedzme je neaktívna, nevyvíja už činnosť, môžete ju buď predať, alebo zrušiť bez likvidácie.

Keď teda firma počas svojej činnosti majetok nadobudla, je potrebné ju likvidovať. Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodne o začatí likvidácie firmy, pokiaľ je spoločníkov viac, ak je jediný spoločník stačí jeho písomné rozhodnutie. Zápisnica z valného zhromaždenia, prezenčná listina a podpisový vzor likvidátora, ktorý bol na zhromaždení určený sa prikladá k zápisu začatia likvidácie firmy v obchodnom registri. Následne prebieha likvidácia, je potrebné vysporiadavať záväzky a podať správu valnému zhromaždeniu. Okrem toho sa likvidácia zverejňuje v obchodnom vestníku a upovedomený musí byť aj daňový úrad. Výmaz z obchodného registra je až posledný úkon.

likvidacia firmy

Pokiaľ si službu likvidácie firmy objednáte u nás, všetky tieto úkony sú zahrnuté v cene. My za vás pripravíme: zápisnicu z valného zhromaždenia, podpisový vzor likvidátora, podanie na registrový súd, zverejnenie v obchodnom vestníku, zápisnicu zo záverečného valného zhromaždenia, správu likvidátora, oznámenie likvidácie daňovému úradu, vyžiadame súhlas správcu dane s výmazom firmy z obchodného registra a nakoniec výmaz z obchodného registra. Vy si budete musieť zabezpečiť od vašich účtovníkov akurát mimoriadnu účtovnú súvahu ku dňu začatia likvidácie a potom účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie.